Podávání podnětů a připomínek

Připomínky a podněty týkající se ošetřovatelské péče v nemocnici MEDICINA Podbořany

je možno podávat na e mail medicinapodborany@seznam.cz

nebo na č. 415 237 131 -hlavní sestra nemocnice Ludmila Čechová.

Postup při vyřizování stížností §93 zákona č.372/2011Sb. o zdravotních službách

§93

1. Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

a. pacient

b. zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta

c. osoba blízká v případě,že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,nebo

d. osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli,proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která jí podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

2. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele zdravotních služeb, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tedy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem, zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

3. Poskytovatel je povinen:

a. navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

b. vyřídit stížnost do 30 dnů; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jdeli o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

c. vést evidenci o podání stížnosti a způsobu vyřízení

d. umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Adresa:MEDICINA Podbořany

441 01 Valovská 252


Zpět nahoru