O nás

Společnost MEDICINA s.r.o. má uzavřené smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami,
Tuto skutečnost pokládá do budoucnosti za klíčovou.Společnost usiluje o uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou,což je nezbytně nutný předpoklad k dlouhodobému plánování rozvoje a investic.Hlavní podnikatelskou činností bude provozování lůžek následné péče s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou,léčebnou a rehabilitační péči.Rehabilitační péče bude zaměřena na rehabilitaci klientů s pohybovým postižením,poúrazovými a pooperačními stavy s využitím transportních systémů a moderních rehabilitačních pomůcek.K uskutečnění strategie a poslání společnosti jsou vytvořeny
tyto cíle:
1.Integrace nemocnice do sítě zdravotnických zařízení České republiky.
Termín plnění -splněno
2.Akreditace ošetřovatelské péče k potvrzení kvality nabízených služeb.

3.Zvyšování kvalifikace pracovníků a to formou dokončování středoškolského studia, pomaturitního studia,účastí na vzdělávacích akcích a seminářích,hodnocených kreditními body,v nemocnici i na jiných pracovištích.Termín plnění průběžně každý měsíc při pořádání seminářů, u studentů dle výukového plánu.
4.Klíčovým cílem je klient,jeho léčba a vyléčení.Pro úspěšnou léčbu je nezbytně nutné vytvořit po dobu nuceného pobytu takové prostředí,aby byl klient spokojený a léčbu dobře snášel.Cílem je návrat do plnohodnotného života,do společnosti,do které se plně integruje, najde si nové zaměstnání nebo je schopen vykonávat původní zaměstnání.U starších klientů
bude usilováno o návrat do rodinného prostředí a o maximální zvýšení soběstačnosti.
Termín kontinuálně,individuální přístup.
5.Investice do léčebného programu.V prostorách bývalých operačních sálů budovy CD


Zpět nahoru