Formy komunikace

Porady jednatelů společnosti:
Porady jednatelů jsou ústní, vzhledem ke každodenní přítomnosti jednatelů na pracovišti probíhají denně, průběžně a dle potřeby.

Vyhodnocování hospodaření nemocnice:
Porada jednatelů s vedoucí ekonomického úseku l x týdně v pátek, kdy je předloženo písemné zpracování hospodaření nemocnice, stavy na účtech v bankách a prognosa výdajů a příjmu v příštím období.

Porady vrchních sester:
Probíhají l x týdně, tématem jsou formy spolupráce, vyhodnocování ošetřovatelských standardů, požadavky o výpomoc v oblasti personální i materiální a zlepšování kvality ošetřovatelské péče a výměna zkušeností. Porad se účastní lékaři stanic. Ústní porady vrchních a staničních sester probíhají každé ráno při plánování příjmu a propuštění klientů nemocnice.

Komunikace na úrovni stanic:
Denně probíhá komunikace při předávání služeb vedoucích sester ošetřovatelské směny s písemným záznamem v hlášení sester. Dále probíhá ústní komunikace mezi lékařem stanice s ošetřujícím personálem před visitou, v průběhu visity a po visitě, kdy je upřesněn další ošetřovatelský postup, vedoucí k léčbě, rehabilitaci, zvýšení soběstačnosti klienta a upřesněny další postupy vedoucí ke spokojenosti klienta. Zápis provádí sestra a lékař do zdravotní dokumentace. Vrchní sestra a staniční sestra komunikuje s pracovníky ošetřovatelské směny přímo na pracovišti.

Podpořil Ústecký kraj