Plán rozvoje společnosti, strategie, poslání a cíle společnosti

Společnost MEDICINA s.r.o. má uzavřené smlouvy se všemi zdravotnickými pojišťovnami, Tuto skutečnost pokládá do budoucnosti za klíčovou. Společnost usiluje o uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou, což je nezbytně nutný předpoklad k dlouhodobému plánování rozvoje a investic. Hlavní podnikatelskou činností bude provozování lůžek následné péče s důrazem na vysoce kvalitní ošetřovatelskou, léčebnou a rehabilitační péči. Rehabilitační péče bude zaměřena na rehabilitaci klientů s pohybovým postižením, poúrazovými a pooperačními stavy s využitím transportních systémů a moderních rehabilitačních pomůcek.

K uskutečnění strategie a poslání společnosti jsou vytvořeny tyto cíle:

  1. Integrace nemocnice do sítě zdravotnických zařízení České republiky. Splněno
  2. Akreditace ošetřovatelské péče k potvrzení kvality nabízených služeb.
  3. Zvyšování kvalifikace pracovníků a to formou dokončování středoškolského studia, pomaturitního studia, účastí na vzdělávacích akcích a seminářích, hodnocených kreditními body, v nemocnici i na jiných pracovištích.Termín plnění průběžně každý měsíc při pořádání seminářů, u studentů dle výukového plánu.
  4. Klíčovým cílem je klient, jeho léčba a vyléčení. Pro úspěšnou léčbu je nezbytně nutné vytvořit po dobu nuceného pobytu takové prostředí, aby byl klient spokojený a léčbu dobře snášel. Cílem je návrat do plnohodnotného života, do společnosti, do které se plně integruje, najde si nové zaměstnání nebo je schopen vykonávat původní zaměstnání. U starších klientů bude usilováno o návrat do rodinného prostředí a o maximální zvýšení soběstačnosti. Termín kontinuálně,individuální přístup.
  5. Investice do léčebného programu. V prostorách bývalých operačních sálů budovy CD je realizován program vodoléčby. Program zahrnuje saunu, sprchový masážní kout se světelnou léčbou, léčbou hudbou a možností parní lázně. Jsou zavedeny léčivé koupele bylinné a rašelinové. Program se využívá při léčbě pohybového aparátu, v poúrazových a v pooperačních stavech, při bolestivých syndromech jako jsou bolesti zad a kloubů a k rekonvalescenci. Splněno
  6. Investice do zařízení. V závislosti na čerpání finančních prostředků bude prováděna obnova zařízení stanic nemocnice k vylepšení prostředí s ohledem na pohodlí a spokojenost klientů. S ohledem na finanční možnosti bude uskutečněn nákup dalších přístrojů dle nabídky trhu, určených k modernizaci nemocnice. Termín realizace: průběžně
  7. Probíhá přestavba některých pokojů na pokoje s nadstandardním vybavením na stanici C a A, B.
  8. Zábava, volný čas. Plánujeme pro klienty v termínech pěvecké a hudební vystoupení dětí.
    V létě na zahradě na hudební terase, v zimě ve společenské koncertní místnosti. Nabízíme minigolf, léčbu pyramidou, pobyt na zahradě a návštěvy skleníku.
Podpořil Ústecký kraj